Bơm màng All-Flo loại 1/2″ A050 Aluminum

Bơm màng All-Flo loại 1/2” A050 Aluminum là bơm tiêu chuẩn, có thể giảm thời gian cho việc bảo trì và phù hợp ứng dụng cho một loạt nhiều lĩnh vực khác nhau.