Phao Flygt ENM-10

  • Phao Flygt ENM-10 sử dụng để điều chỉnh, kiểm soát mức nước, chống quá tải motor.